SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO

SCHKBP

II. Valná hromada SCHKBP 2014

 

II. VALNÁ HROMADA SCHKBP

Se konala dne 8.3.2014 v restauraci U Vodárny – Praha

 

 

1)      Zpráva o činnosti

V České republice se koně barokní pinto šlechtí již pátým rokem. Počet členů SCHKBP byl v roce 2013 kolem 30.  Podařilo se uspořádat  již  4. svod , který  byl ( i přes nižší účast)  komisaři i chovateli  velmi pozitivně hodnocen.  Šampiónka svodu byla obratem prodána do USA.  Celkově se zúčastnilo 24 koní, byl licentován jeden hřebec, tituly ster získali 3 klisny a jeden hřebec a  4 hříbata dostala 1.prémii.  Velké  poděkování patří  paní Reinbergerové , v jejíž stáji se loňský svod konal, a manželům Glattovým za jejichž  sponzorský příspěvek byli koupeny poháry a ceny pro vítěze. 

 Na přelomu roku se podařilo udělat nové webové stránky a funguje facebook.  Byla podána žádost o přijetí na ASCHK na rok 2014.  Rada plemenné knihy připravila podklady pro schválení dceřiné plemenné knihy, ale jejich definitivní podobu bude dopracovávat a předkládat na ÚEK, ASCHK a Ministerstvo zemědělství  až po schválení mateřské plemenné knihy v Holandsku . Situace se schvalováním mateřské PK je taková, že BPS nezažádala o obyčejnou registraci  ( která by byla hotová obratem), ale žádá o uznání nového plemene, což je velmi náročný proces  – je  totiž třeba dokladovat minimálně 3 roky plemenářské práce, splnit limity na počet hřebců a klisen, počet registrovaných chovatelů atd.  Posouzení  na holandském ministerstvu trvalo  6 měsíců od června do prosince 2013 a momentálně se zapracovávají drobné připomínky a následně lze snad již očekávat schválení.

Dne 1.3.2014 proběhla v Holandsku po svodu hřebců schůze zástupců zahraničních chovatelů s vedením BPS , kde  nás zastupovala G. Jašurková Mikutová a A. Reinbergerová ( která kromě jiného předvedla i oba své licentované hřebce).  Na schůzce se dohodlo výrazné  zlepšení  vzájemné  informovanosti.   Počet členů BPS  a registrovaných koní neustále roste i přes krizi.  Na FB BPS je již 3650 přátel z celého světa a to minimálně 20-30zemí.  Poptávka po kvalitních, luxusních dospělých černobílých  koních s frískou krví výrazně převyšuje nabídku. Kvalitní hříbata z českého chovu  se prodala například do USA a do Itálie.

 

 

2)      Představení členů

Představili se členové SCHKBP přítomní na VH

 

3)      Vytvoření skupiny dobrovolníků

Výbor byl pověřen kontaktovat členy a zjistit, zda by některý neměl zájem pomoci s fungováním SCHKBP na pozici pokladníka a sekretáře.

 

 

4)      Volba člena Kontrolní a revizní komise

 

Navržena a zvolena:  Jaroslava Dvořáková

 

5)      Zpráva o hospodaření

 

Za rok 2013 nemá naše občanské sdružení žádné zdanitelné příjmy.

Svod byl v loňském roce ve ztrátě, která vznikla vlivem navýšení cen náhlou změnou kurzu koruny, změnou účtování poplatků BPS, navýšení poplatků BPS a nižší účastí koní, než bylo plánováno.  Situace  byla  vyřešena vyjednáním slevy na posuzovatele  a  dohodnutím posunutí splatnosti některých faktur do března 2014.  Jedinou další alternativou  by bylo týden předem svod zcela zrušit, což by podle nás poškodilo chovatelskou práci, která byla dosud udělaná.  Výborné výsledky svodu nám dali za pravdu.

Poplatek za doménu a hosting k webovým stránkám byl zaplacen na 2 roky. Jednorázově byl zaplacen nový design webových stránek. Ten  byl vytvořen tak, aby se tam vešlo co nejvíc informací a abychom si je mohli aktualizovat sami, bez dalších nákladů.  

 

6)      Rozpočet na rok 2014

Bude doplacena ztráta z roku 2013

Vystavení dokladů bude prováděno na základě předfakturace poplatků plemenné knihy. V případě , že plemenná kniha poskytne slevu  z poplatku , bude použita na úhradu poštovného. V opačném případě  bude k dokladům účtováno poštovné.

Svod se může zorganizovat v případě, že bude dostatek koní na pokrytí nákladů na posuzovatele, které činí na jednodenní svod 50.000,- a na dvoudenní svod 75.000,- ( 35.000,- na den) .  Poplatek za posouzení koní stanoví výbor SCHKBP na základě předběžného zájmu  tak,  aby tuto částku pokryl .  Pokud by SCHKBP získal sponzorský dar nebo dotaci na svod, případně jiné prostředky, budou poplatky účastníkům úměrně  sníženy.

 

 

7)      Členské poplatky, zápisné  a poplatky plemenné knize na rok 2014. 

Členství BPS v Holandsku bylo zvýšeno na 1700,- , ale osobním jednáním se nám podařila dohodnout sleva na 1100,-.

Na základě toho VH  schválila členský poplatek :

 BPS / SCHKBP  1100,- + 100 ASCHK = 1200,-  nutné pro registraci koní, účast koní na svodu, majitele plemenných hřebců.

SCHKBP 500,- + 100 ASCHK

SCHKBP rodinný člen  200,-

Zápisné 200,- , platípro nové členy a pro stávající členy, kteří nezaplatí členský příspěvek do 31.3.

 Ceník dalších poplatků je  zveřejněn na našich webových stánkách

 

 

8)      Změny týkající se občanských sdružení v rámci nového Občanského zákoníku

 

Výbor byl pověřen provedením  nutných změn podle nového Občanského zákoníku.

 

9)      Svod 2014

Po schválení termínu na BPS  je výbor pověřen kontaktovat členy a  z jejich návrhů vybrat místa konání.

Diskutované návrhy na VH :

6-7.9. při výstavě koní v Pardubicích

27.-28.9. nebo 4.-5.10. – Ptýrov,  Český Šternberk , Ola ranč u Pelhřimova aj.

Při dostatečném zájmu je možný dvoudenní svod s tím, že jeden  by byl v Čechách a druhý na Moravě nebo Slovensku.

 

 

10)   Koncepce činnosti na rok 2014

V plánu je uspořádání svodu, případně ještě semináře a zlepšení propagace a prezentace koní barokní pinto.

 

 

11)   Propagace a prezentace koní

Webové stránky – členové byli vyzváni, aby zaslali příspěvky ( chov, inzerce, odkazy aj.) nebo připomínky k novému webu , dále aby uveřejňovali na svých stránkách odkaz na náš web.

Facebook - členové byli vyzváni, aby se účastnili  diskusí  a zasílali příspěvky a fotky

Články do časopisů – bylo by vhodné  se podělit například se svými chovatelskými úspěchy  nebo se pochlubit se svými koňmi. Je možno  kontaktovat i fotografy, kteří přispívají do koňských a zvířecích časopisů.

Sponzoři – členové byli požádáni, aby se pokusili oslovit možné sponzory či potencionální nové členy, všichni obdrželi návrh propagačního letáku, který připravila H. Poláčková

Soutěže –  BP by se mohl například účastnit soutěže o nejkrásnějšího koně ČR

 

12)   Ostatní témata, přednášky a diskuse

Výběr klisen – přednesla  MVDr. G. Jašurková Mikutová , barokní pinto by měl nést hlavně krev frískou a teplokrevnou, ale  k chovu lze využít velmi široké spektrum klisen      i klisny bez původu, všechny barvy jsou povolené, všechny klisny jsou automaticky chovné tj: svod a zápis klisny do PK BP  není pro využití klisny do chovu zatím povinný,  hříbě lze zapsat z jakékoli klisny ( zapíší se všechna hříbata , bez ohledu na procento fríské krve a bez ohlednu na barvu),  klisny bez původu však doporučujeme přihlásit na svod a nechat zapsat dokud je PK pro ně otevřená.  Pro všechny klisny platí, že pokud projdou svodem, případně získají i nějaký titul,  zvyšuje se jejich hodnota  a tím i případná hodnota jejich hříbat.

Výběr hřebců do chovu - přednesla MVDr. G. Jašurková Mikutová, k licentaci se hodí strakatí teplokrevníci, fríští hřebci, hřebci s frískou krví v jakékoli barvě, hřebci s min. 25% fríské krve v černobílé barvě, zatím je možné licentovat i hřebce bez původu.

Seznam licentovaných hřebců - přednesla G. Jašurková Mikutová a A. Reinbergerová včetně doporučení na různé typy klisen

Registrace hříbat - přednesla MVDr. G. Jašurková Mikutová, byly ukázány doklady ke hříbatům, zapíší se všechna hříbata , bez ohledu na procento fríské krve a bez ohlednu na barvu.  Potřebné údaje: připouštěcí lístek – holandský, kopie rodokmenu matky, DNA vzorek od matky, číslo čipu hříběte, vzorek DNA hříběte. Bylo upozorněno na nutnost čipovat koně platnými čipy, pokud nebude koně registrovat inspektor (seznam na ÚEK),  je třeba čip objednat na ČMSCH, Hradišťko. Dále byla vysvětlena problematika vyřizování dokladů v Holandsku.  Dobu zpracování nejsme schopní ovlivnit, na zpoždění se podílí hlavně jejich laboratoř DNA, která trvá 8-9 týdnů.

Metody plemenitby - přednesla MVDr. G. Jašurková Mikutová, přirozená plemenitba, inseminace, postup, výhody, nevýhody

Genetika barev u koní - přednesla MVDr. G. Jašurková Mikutová,  bylo názorně vysvětleno, z kterých klisen lze odchovat černobílé hříbě a jak je nutno vybrat hřebce, pokud chceme nebo naopak nechceme určitou barvu hříběte, bylo nabídnuto testování barev koní ze vzorku žíní za výhodnou cenu

Křížení fríských koní  -  chovatelé se setkali s negativními názory na použití fríských koní, na to je třeba jednoznačně říci, že  ve světě existují desítky schválených a oficiálních plemenných knih a registrů , které registrují křížence fríských koní  nebo koně s frískou krví, včetně největší a nejpřísnější plemenné knihy KWPN ( holandský teplokrevník).  Řada z těchto knih a registrů licentuje i fríské hřebce. Podobný cíl jako BPS má například má i německá plemenná kniha černobílého fríského koně.  V ČR je dle plemenářského zákona možno na frískou klisnu použít jakéhokoli hřebce zapsaného v registru plemeníků a opačně, fríský hřebec z registru plemeníků může připustit jakoukoli klisnu.  Pokud není připuštění v rámci konkrétní, u nás vedené  plemenné knihy,  vystaví hříběti průkaz a potvrzení o původu zahraniční plemenná kniha nebo vystaví ÚEK  hříběti průkaz koně s původem , ale bez plemenné příslušnosti.  Například ale třeba s hřebcem welsh pony nebo cob lze hříbě zapsat jako Welsh part bred…

Seznam plemenných knih, které BPS plně uznává - přednesla MVDr. G. Jašurková Mikutová, o zařazení PK ČT s CS se bude jednat.

 

13.12.2013

K článku nejsou zatím žádné komentáře!

Přidání komentářeBold text Italics Link    :-) ;-) 8-) :-D :-P :-O :-( :-/ ;,( ]:-D :-[

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici sedmnáct:

SCHKBP

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ BAROKNÍ PINTO
Tvorba stránek pro chovatele
© 2013 Barock Pinto. Tvorba stránek